Vedtekter for Creare

Vedtekter for Creare – Foreningen for skrivende ungdom
§1. Organisasjonen
a) Organisasjonens navn er Creare – Foreningen for skrivende ungdom.
b) Creare er en ungdomsforening med formålet å fremme interesse og engasjement for skriving.
Foreningen skal arbeide for å fremme skrivendes sak og skape et miljø der ungdom som skriver
kan møtes og bli kjent med andre som deler interessen. Creare baserer seg på frivillig
engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§2. Om vedtektene
a) Vedtektene er organisasjonslovene i Creare. De slår fast medlemmers rettigheter og plikter.
b) Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder styrets forståelse
inntil årsmøtet gir sin tolkning. Når det foreligger tvil om tolkningen av vedtektene, påligger det
styret å sørge for at saken fremmes på førstkommende årsmøte etter at saken er blitt reist.
c) Vedtektene er juridisk bindende i tvister om Creares eiendom.
d) Forslag til vedtektsendringer skal leveres styret innen fire uker før årsmøtet.
Vedtektsendringer skal vedtas av årsmøte med 2/3 aktivt flertall. Vedtektsendringer trer i kraft fra
de er vedtatt.

§3. Medlemskap
a) Alle mellom 10 og 25 år som godtar Creares vedtekter og betaler kontingent kan være
medlemmer av organisasjonen.
b) Alle som støtter Creares arbeid kan tegne støttemedlemskap, uavhengig av alder.
c) Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Som utmeldt er også å betrakte medlemmer som
unnlater å fornye medlemskapet etter kontingentkrav og tre etterfølgende purringer.
d) Dersom medlemmer bryter vedtektene eller skader organisasjonen på annen måte, kan
medlemmer tildeles advarsler, fratas tillitsverv, bli suspendert, eller ekskludert. Kun styret kan fatte
slike vedtak ved enstemmig avgjørelse.

§4. Kontingent
a) Kontingent betales inn til Creare en gang i året. Styret fastsetter kontingentsats for vanlige
medlemmer og for støttemedlemmer.

§5. Rettigheter og plikter
a) Alle medlemmer har rett til å stille til valg for styret. Alle medlemmer har forslagsrett når det
gjelder organisasjonens arbeid og fremtid. Ingen kan binde et medlems stemmegivning.
b) Alle medlemmer har rett til å fremme kritikk av organisasjonens ledelse.
c) Alle medlemmer har rett til å få rapporter om ledelsens arbeid og utviklingen av
organisasjonen i sin helhet.

§6. Styret
a) Styret velges av årsmøtet og må inkludere minst leder, nestleder, økonomiansvarlig, og et
styremedlem. Styremøter skal holdes minst 6 ganger i året, altså minst annenhver måned, med
mulighet for ekstraordinære møter. Opp til 4 av disse møtene kan være nettmøter. Styret sitter
fram til neste årsmøte.
b) Styret er det øverste organet i Creare mellom årsmøtene.
c) Styret skal vedta budsjett på første styremøte i perioden.
d) Arbeidsutvalget har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene.

§7. Arbeidsutvalget:
a) Arbeidsutvalget består av styret, samt 4 medlemmer valgt av styret.
b) Arbeidsutvalgets oppgave er å aktivisere medlemmer og organisere foreningens arrangement.

§8. Årsmøtet
a) Årsmøtet i laget skal kalles inn hvert år, med minst fire ukers varsel, eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det. Årsmøtet skal behandle valg, regnskap, plan og retningslinjer for budsjett.
Alle lagets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.
b) Alle vedtak i Creare krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved
stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge
skoleåret.

§9. Oppløsning
a) For å oppløse Creare, eller slå det sammen med en annen organisasjon, kreves to
etterfølgende årsmøter med minst en, og maksimalt tre, måneders mellomrom, hvorav det siste
årsmøtet er ekstraordinært, og kun skal behandle oppløsningforslaget.
b) Det siste årsmøtet vedtar med vanlig flertall hva som vil skje med organisasjonens eiendeler.


Creare 19 år  Oslo

 

    Gi tilbakemelding:

  Du må lese reglene hvis du er ny på Skrivebua.
Kommentarer som kan virke sårende vil bli slettet.
Det samme gjelder førstekommentarer på egen tekst
som ikke er helt nødvendig.

Husk at vi er her for å bli oppmuntret til å skrive.
Du må være registrert bruker og innlogget for å gi tilbakemelding.